Privacyverklaring

Privacy Statement Goede Doelen Week Asten 14-03-2019

In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten, inclusief de website van Goede Doelen Week Asten (GWD). Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie. GWD Asten gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

Goede Doelen Week Asten, gevestigd aan Albert van Cuijckstraat 18 te Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

www.goededoelenweekasten.nl

Collecteleider: Telefoon:

Adres secretariaat: Mail secretariaat:

Inleiding

Wim Jacobs 06-12842076

Albert van Cuijckstraat 18 info@goededoelenweekasten.nl

GDW Asten vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van de leden van de koepelwerkgroep en collectanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en Avg stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens van een persoon, die aan hem of haar gekoppeld zijn en waarop de privacywetgeving van toepassing is. De persoonsgegevens verzamelen wij, omdat u ons mee helpt bij de jaarlijkse collecte van de Goede doelen week. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u als u bij ons werkzaamheden verricht.

– Voor- en achternaam – Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– Emailadres

– Het fonds dat de collectant inbrengt
– Wensen en opmerkingen van de collectant

Voor welke doeleinden verwerkt GWD Asten uw persoonsgegevens?

GWD Asten verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het organiseren van onze jaarlijkse collecte.

Wat gebeurt er met de adresgegevens van de collectanten?
1. Fondscoördinatoren benaderen collectanten en registreren persoonsgegevens.
2. Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de routegroep. De routegroep verzamelt

alle gegevens en verdeelt de collectanten over de wijken.

3. De routegroep verstuurt de persoonsgegevens van de collectanten die in een wijk

collecteren naar de betreffende wijkcoördinator. Fondscoördinatoren zijn tevens wijkcoördinatoren. De wijkcoördinator krijgt alleen die persoonsgegevens die op zijn wijk van toepassing zijn.

4. De wijkcoördinator verstrekt de persoonsgegevens van de mensen die samen moeten collecteren aan elkaar (duocollectanten)

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens van de leden van de koepelwerkgroep en de coördinatoren?

  1. Persoonsgegevens worden doorgegeven aan het secretariaat van de Koepelwerkgroep. Dezeverspreid de persoonsgegevens via een coördinatorenlijst naar alle betrokkenen (dekoepelwerkgroep en de coördinatoren.)
  2. Persoonsgegevens van de wijkcoördinator worden bekendgemaakt aan de collectanten die in de betreffende wijk collecteren.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt GWD Asten uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Hoe zorgt GWD Asten voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

GWD Asten gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. GWD Asten (het secretariaat en de koepelwerkgroep) neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd.
GWD Asten deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. GWD Asten kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
GWD Asten verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

GWD Asten bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.

De algemene persoonsgegevens kunnen tot 3 jaar terug te vinden zijn bij het secretariaat.
Bij de routegroep zullen de gegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.
Wanneer een vrijwilliger zich afmeldt als collectant en/ of fondscoördinator worden de persoonsgegevens in routegroep lijsten direct gewist.

Kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan door de Goede Doelen Week Asten.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past GWD Asten (het secretariaat en de koepelwerkgroep) passende beveiligingstechnologie toe. Ook dringen we er bij de coördinatoren op aan om passende beveiligingstechnologie toe te passen. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

GWD Asten neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website geen gebruik van cookies omdat we geen persoonsgegevens opslaan bij de website. Wij kunnen uit de statistiek van de website niet herleiden wie onze pagina bezoekt.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@goededoelenweekasten.nl.

Goede doelen week Asten GDWA Goededoelenweek Goededoelenweekasten